Algemene bepalingen:

Speel-o-theek Eemland is een uitleen van speelgoed en dan in eerste instantie voor de doelgroep. Dat zijn kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociale beperking. Daarnaast wordt er ook speelgoed uitgeleend aan: gezinnen in Amersfoort met kinderen zonder lichamelijke en/of verstandelijke beperking en groepsleners; dit zijn instellingen, scholen, praktijken en bedrijven.

Dit reglement wordt bij inschrijving als lid van de speel-o-theek ter beschikking gesteld aan het nieuwe lid. Inschrijving houdt in dat het lid instemt met en zich houdt aan de bepalingen van dit reglement.

De speel-o-theek is gevestigd in Amersfoort:

Stichting Speel-o-theek Eemland
Flevostraat 20a
3812 GP  Amersfoort
033-8871775
www.speel-o-theek-eemland.nl
Klik hier om ons te e-mailen.

De speel-o-theek leent uitsluitend aan ingeschreven leden speelgoed uit.

De speel-o-theek is driemaal per week geopend en wel op de volgende dagen:

Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur
  van 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

De speel0theek is tijdens de schoolvakanties alleen op de woensdagmiddag geopend.

De speelotheek kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of niet-materiële schade, zoals lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het gebruik van het geleende speelgoed of als gevolg van het betreden van de ruimte waarin de speel-o-theek gehuisvest is.

De leden dienen adreswijzigingen, naamswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers, etc. zo spoedig mogelijk door te geven.

De speelotheek verwacht dat een lid het geleende speelgoed schoon en compleet terugbrengt (inclusief eventuele verpakkingsmaterialen, afdekplaten, batterijen, enz.).

Als u het geleende speelgoed terug komt brengen worden het speelgoed en de inhoud gecontroleerd door de medewerkers van de speelotheek.

Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige reglement.
In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

* - * - * - * - * - *

Lidmaatschaps- en uitleenbepalingen

Abonnementen:

Het abonnement loopt vanaf de dag van inschrijving tot de schriftelijke opzegging. Het lidmaatschapsgeld wordt per jaar betaald. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.
De speelotheek kent drie soorten abonnementen:


Gezinsabonnement doelgroep:
Er kunnen maximaal 4 stuks speelgoed geleend worden voor een periode van 3 weken


Gezinsabonnement voor kinderen zonder lichamelijke en/of verstandelijke beperking:
Er kunnen maximaal 3 stuks speelgoed geleend worden voor een periode van 3 weken


Groepsleners:
Er kunnen maximaal 10 stuks speelgoed geleend worden voor een periode van 6 weken.


Voor de gezinsabonnementen 1 en 2 bedraagt het jaarbedrag € 48.00 en voor het groepsabonnement bedraagt het jaarbedrag € 96,00.

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt u een nota voor de abonnementskosten van het eerste jaar.  Vervolgens ontvangt u jaarlijks een rekening. Het abonnementsgeld kunt u overmaken op bankrekingnummer NL 07 SNSB 0931 7219 89 t.n.v. Speel-O-Theek Eemland. Het bestuur zal zo nodig het abonnementsgeld aanpassen. U wordt daarvan via de Speelwijzer op de hoogte gebracht.

Verlengen 
Het geleende speelgoed mag eenmalig voor maximaal 3 weken (zonder bijkomende kosten) worden verlengd. Dit geldt voor alle soorten abonnementen. Een gewenste verlenging kan telefonisch worden doorgegeven (binnen de openingstijden van de speel-o-theek of door inspreken op de voicemail) of door het zenden van een e-mailbericht.

Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de speelotheek kunt u uitsluitend schriftelijk of via email opzeggen. Dit kan alleen per de verlengingsdatum. Eerder opzeggen mag, maar om administratieve redenen wordt deze opzegging pas ge-effectueerd per de eerstvolgende verlengingsdatum.

* - * - * - * - * - *

Boete-, vermissing- en schadebepalingen

Te laat inleveren
Wanneer u het geleende materiaal te laat inlevert, geldt een boete van € 0,50 per week per stuk speelgoed; wanneer 3 stuks speelgoed 1 week te laat ingeleverd worden zonder verlenging is de boete € 1,50. Voor een enkel actueel artikel wordt € 5,00 per week gerekend.
Vakantieperiodes die in de periode “te laat inleveren” vallen worden doorberekend. Na 3 weken “te laat” ontvangt u een herinnering.

Indien speelgoed waarvan de uitleentermijn is verstreken na zowel telefonisch als schriftelijk contact nog steeds niet is ingeleverd, sturen wij u een rekening voor de nieuwwaarde van het speelgoed.

U dient vermissing of schade altijd zo snel mogelijk te melden aan de medewerkers van de speelotheek.

Als het uitleenteam de vermissing of schade constateert, wordt er contact met u opgenomen. Er wordt u € 2,00 in rekening gebracht voor administratiekosten. In alle gevallen zal de coördinator met u overleggen hoe de schade wordt afgehandeld. Bij vermissing krijgt u 3 weken de gelegenheid de vermiste onderdelen alsnog in te leveren. Van de afhandeling krijgt u schriftelijk bericht en een eventuele rekening wordt meegestuurd. Zowel bij schade als vermissing wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald door de kosten voor reparatie en de dagwaarde van het speelgoed. Zelf reparaties aan materiaal uitvoeren is niet toegestaan; mogelijk zit er nog garantie op het speelgoed en komt na uw reparatie te vervallen. Binnen ons team hebben wij een ervaren speelgoedreparateur, die het speelgoed repareert volgens de veiligheidseisen die aan speelgoed gesteld worden.

Levert u het speelmateriaal a.u.b. schoon in.
Als wij het voor u schoon moeten maken wordt er € 2,00 in rekening gebracht.

Feestkisten
De feestkisten worden uitsluitend  na reservering uitgeleend voor 14 dagen. De kosten voor de feestkist zijn € 10,00 plus € 15,00 borg. Op de afgesproken datum haalt u de feestkisten op en betaalt u dus € 25,00. Na 14 dagen levert u de feestkist in en wordt deze door ons gecontroleerd (het is mogelijk dat dit op een later tijdstip gebeurt i.v.m. drukte). Zodra de kist in orde is bevonden ontvangt u (de eerst volgende keer) de borg retour.


versie: mei 2015

Lid worden